Hardware

สำหรับติดรถยนต์ รถบรรทุก รถบัสและเรือ

EdgeCAM : 5 In 1

GPS Tracking / กล้องหน้ารถ / กล้องในรถ / WiFi Hot spot / สั่งบันทึกภาพและวีดีโอ

​ดูภาพสดๆจากในรถ โดยไม่ต้องรอรถกลับมาก่อน