News

ThaiGPS (by CCM Systems) เพิ่ม Cloud Server ใหม่เพื่อรองรับการขยายงานในเอเซีย โดยเลือก Cloud Service by Amazon AWS ที่สิงคโปร์ เพื่อให้ได้ความเร็วรองรับสำหรับเอเซีย ซึ่งลูกค้าในกลุ่มอาเซี่ยน รองรับทั้งในประเทศไทย อาเซี่ยน และที่สหรัฐอเมริกา


ThaiGPS ได้ทดสอบระบบ Online Tracking บนทีวีรุ่นใหม่ (Smart TV) โดยการทดสอบผลออกมาว่า ทำงานได้ปกติเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป หากได้ติดตั้ง Keyboad & Mouse จะทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ลูกค้าท่านใดต้องการทราบการติดตั้งสามารถติดต่อได้ที่ ThaiGPS@ThaiGPS.com

CCM ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน “Automotive Summit ”กับ สถาบันยานยนต์


สถาบันยานยนต์ จัดสัมมนาระดับอาเซียน Automotive Summit ภายใต้หัวข้อ “Moving towards Global Green Automotive Industry” (มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนในการพัฒนาผู้ประกอบการอุตฯ ยานยนต์ไทย ผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ไบเทค บางนา

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ มีพันธกิจหลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ ให้มีการพัฒนาอย่างสมดุล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม เพื่อมุ่งให้อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ และมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรองรับการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2558 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีสินค้า และบริการสำคัญๆ อาทิ การบิน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ เป็นต้น

คุณศักดิ์สิน จงกลนี CEO บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด ได้บรรยายในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยี GPS Tracking for Safety and Security in Automotive " โดยได้แสดงระบบ Real Time online พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้เข้าฟังสัมผัสและทดลอง โดยมีผู้ร่วมสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก